Nejnovější informace

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

29. dubna 2019, 07.57

 

 

 

1. zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

29. dubna 2019, 07.52

 

 

 

Plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Fryčovice

26. dubna 2019, 13.00

Dne 16. 05. 2019 od 7.30 - 15.30 hod. na č.p.: 310, 311, 312, 313, 316, 317, 319, 320, 321, 540, 598, 630, 631.

 

 

 

Zpravodaj č.2/2019

26. dubna 2019, 09.18

 

 

 

Povinně zveřejňované informace obce Fryčovice

26. dubna 2019, 09.00

Obec Fryčovice (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec provádí jen výjimečně.

Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu se zákonem 110/2019 Sb. a Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR. Každý dotčený Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě oprávněného zájmu Obec prokáže Subjektu údajů závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

 

Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS f86behq, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese , prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Obec je Ing. Jan Gubáš;

 

Informace poskytované při získání osobních údajů od subjektu údajů

 

V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Obec informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete prohlédnout zde: Tabulka obce.

 

 

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

 

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro účely uvedené v seznamu účelů “Tabulka obce.“, kde jsou uvedeny kategorie osobních údajů, právní základ pro zpracování, kategorie příjemců a je uvedena i předpokládaná doba uložení. Tyto osobní údaje se nepředávají žádnému příjemci třetích zemí. Osobní údaje získané z informačních systémů státní správy, rejstříků a z veřejně dostupných zdrojů podléhají výjimce v souladu s odst.5 písm c) čl.14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a nejsou uváděny při plnění povinnosti dle čl.14 GDPR. V souladu s čl.14 GDPR odst.5 písm a) výjimku tvoří i informace o těch osobních údajích, které jsou již subjektu údajů známy. Správce prohlašuje, že v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (vyjma případů uvedených v čl.14 GDPR odst.5) splní svou informační povinnost v přiměřené lhůtě, a to do jednoho měsíce, nebo při první komunikaci se subjektem údajů pro daný účel.

Subjekt údajů může uplatňovat všechna svá práva i pro osobní údaje získané dle čl.14 GDPR u správce, nebo jmenovaného pověřence (Ing. Jan Gubáš; ) a případně může podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce dále prohlašuje, že u všech účelů prováděných v souladu s čl.6 GDPR odst.1 písm f) má v souladu s čl.35 GDPR v případě potřeby zpracováno DPIA (posouzení vlivu na ochranu osobních údajů).

 

 

 

 

KS - Beseda s MUDr. Lindou Srbovou

26. dubna 2019, 08.28 | Beseda s MUDr. Lindou Srbovou Klub seniorů 17. dubna 2019
Povídání o spaní – nespaní vypadá jako úvod do pohádky, ale pohádkově určitě nezní pro lidi trpící spánkovými poruchami. Námět byl skvěle paní doktorkou vybraným tématem . Pulzující problém řeší většina seniorů, o čemž svědčila i značná návštěvnost členů. Rádi jsme přijali veškerá ponaučení o spánkovém režimu, odkazy na vhodnost a míru medikamentů i nutnost řešení problémů lékařem. Zodpovězeny byly i otázky v závěrečné diskuzi, taktéž osobní dotazy. Jsme rádi, že MUDr. Linda Srbová přijala pozvání KS a svou první besední návštěvou nás ujistila o pokračování lékařských posezení, které v KS praktikovala MUDr. Chalupová. Návštěva zástupce POLICIE ČR z Brušperku, která předcházela besedě, upozornila na nekalé a varující praktiky a byla pro všechny alarmujícím upozorněním.

Mgr. Miluše Strakošová

 

 

 

Nabídka práce - TMETAL s.r.o. ve Fryčovicích

26. dubna 2019, 08.21

 

 

 

Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.04.2019

Svěšeno:

27.05.2019

26. dubna 2019, 08.04

 

 

 

Hlášení ze dne 25.04.2019

25. dubna 2019, 13.11

Firma Kohaplant, spol. s r.o. - Váš dlouholetý prodejce ovocných dřevin uskuteční v sobotu 27. dubna od 9.40 - 10.00 hod. u sokolovny prodej ovocných stromků, balených rúží, speciálního hnojiva na podporu kořenového systému a švestek. Kořeny jsou ošetřeny speciálním disperzním gelem, který chrání kořeny před vysušením.

 

 

 

 

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.04.2019

Svěšeno:

02.05.2019

25. dubna 2019, 09.20

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.04.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. dubna 2019, 09.14

 

 

 

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.04.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. dubna 2019, 09.10

 

 

 

1.zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.04.2019

Svěšeno:

04.05.2019

24. dubna 2019, 17.48

 

 

 

TJ Sokol Stará Bělá pořádá 48. ročník pochodu Starobělská Zámčiska

24. dubna 2019, 07.39

V neděli 28. dubna 2019 od 7.30 hod.

 

 

 

Hlášení ze dne 23.04.2019

23. dubna 2019, 14.09

Klub seniorů pořádá ve čtvrtek 25. dubna zájezd do Kroměříže. Na tento zájezd je volných několik míst. Zájemci se mohou přihlásit ve středu 24. dubna od 15 hod. v klubu nebo přímo u paní Marcely Pinkavové.

 

 

 

Náš 1.VELIKONOČNÍ JARMARK ve Fryčovicích

23. dubna 2019, 09.05

 

 

 

Hlášení ze dne 18.04.2019

18. dubna 2019, 13.46

Obec Fryčovice a školská, kulturní a sociální komise pořádají dnes na „zelený čtvrtek“ velikonoční jarmark v návsi od 16 hod. Můžete se těšit mimo jiné na cimbálovou muziku, pletení tatarů, prodej velikonočních vajíček, beránků nebo koláčů.

 

Oznamujeme občanům, že oprava a přerušení dodávky vody v obci Fryčovice bude zahájena v úterý

23. dubna od 6 - 20 hod. Může dojít k poklesu tlaku popřípadě výpadku vody. Žádáme proto občany, aby v průběhu opravy poruchy neodebírali vodu z vodovodní sítě, ale předzásobili se vodou.

 

 

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého dle § 56 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.04.2019

Svěšeno:

05.05.2019

18. dubna 2019, 10.52

 

 

 

Rozpočet obce Fryčovice na rok 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

17.04.2019

Vyvěšeno do:

16.04.2020

17. dubna 2019, 13.42

 

 

 

ZMĚNA TERMÍNU přerušení dodávky vody v obci Fryčovice

17. dubna 2019, 09.25

Oznamujeme občanům, že v obci Fryčovice proběhne oprava poruchy a přerušení dodávky vody v úterý 23. dubna od 6 - 20 hod. Může dojít k poklesu tlaku popřípadě výpadku vody. Žádáme proto občany, aby v průběhu opravy poruchy neodebírali vodu z vodovodní sítě, ale předzásobili se vodou.

 

 

 

 

Strana výpisu

5

 

Strana výpisu


 

Napište nám

Jméno:

E-mail:

Telefon:

 

Text zprávy:

 

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

Doporučené odkazy

fry-relax-centrum.jpg

 

evropska-databanka.jpg   policie-cr.jpg

Počasí

Středa 24.07.

33 °C

15 °C

Čtvrtek 25.07.

34 °C

15 °C

Mapa srážek

Mapa oblačnosti

Ke čtení dokumentů

Ostatní

  • Novinky pomocí RSS

    Čtěte aktuální články pomocí RSS

  • Dostávejte nejnovější články z obce přímo do e-mailu.