Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace o subjektu

Oficiální název

Obec Fryčovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce Leo Volným

Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 4 zařazení do Obecního úřadu ve Fryčovicích. Rada obce Fryčovice nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3. Úřední hodiny

 

4.4. Telefonní spojení

558 668 119

4.5. Čísla faxu

Fax není používán

4.6. Adresa internetové stránky

www.frycovice.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: f86behq

Bankovní spojení

MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu: 95521764/0600

Příjem plateb v hotovosti

Pokladna Obecního úřadu v úředních hodinách

 

IČ: 00296635

DIČ: CZ00296635

Obec Fryčovice je plátcem DPH.

Rozpočet

Údaje o rozpočtu obce Fryčovice naleznete na internetových stránkách obce v sekci Rozpočet.

Žádosti o informace

Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti obce Fryčovice se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Podání žádostí dle zák. 106/1999 Sb; Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně, elektronickou poštou nebo ústně osobně, telefonicky.

Archiv podání

Opravné prostředky:

Žádost bude vyřízena do 15 dnů - písemně, ústně, umožněním nahlédnutí do spisu apod. V případě, že žádosti nebude byť jen z části vyhověno, bude vydáno v téže lhůtě rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci. V případě, že požadované údaje nejsou v působnosti obecního úřadu, bude o tom žadatel vyrozuměn do 3 dnů.

Odvolání:

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Předpisy

14. 1. Nejdůležitější používané právní předpisy

Zákon o obcích 128/2000 Sb;

Zákon o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb;

Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb;

 

14. 2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky obce Fryčovice

Plánované události obce Fryčovice

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 


TOP
×
csendejapl