Klikněte pro přečtení označeného textu!   Informace o subjektu 1. Oficiální název - Obec Fryčovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce Leo Volným 2. Důvod a způsob založení - Obec Fryčovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. - Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad. - Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad. - Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad. 3. Organizační struktura obce - Starosta obce - Místostarosta obce - Zastupitelstvo obce - 15 členů - - Kontrolní výbor - 5 členů - - Finanční výbor - 5 členů Rada obce – 5 členů - - Komise rozvoje obce - - Komise školská, kulturní, sociální a bytová - - Komise životního prostředí, lesního a vodního hospodářství Obecní úřad - - uvolnění členové zastupitelstva – starosta a místostarosta - - 4 zaměstnanci zařazení do obecního úřadu Příspěvkové organizace zřizované obcí - - Mateřská škola - - Základní škola 4. Kontaktní spojení - Kontaktní poštovní adresa: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice - Adresa úřadovny pro osobní návštěvnu: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice Úřední hodiny:  Pondělí 8.00 - 17.00   Úterý zavřeno   Středa 8.00 - 17.00  Čtvrtek zavřeno  Pátek zavřeno Telefonní čísla: 558 668 119 - Čísla faxu: Obec nemá fax - Adresa internetové stránky: www.frycovice.cz - Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak10d2bb6853b072e67df9456fc027fedd).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy10d2bb6853b072e67df9456fc027fedd = podatelna + @; addy10d2bb6853b072e67df9456fc027fedd = addy10d2bb6853b072e67df9456fc027fedd + frycovice + . + cz; var addy_text10d2bb6853b072e67df9456fc027fedd = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloak10d2bb6853b072e67df9456fc027fedd).innerHTML += +addy_text10d2bb6853b072e67df9456fc027fedd+; - Další elektronické adresy: Datová schránka: f86behq 5. Případné platby lze poukázat - MONETA Money Bank, a.s., č. účtu 95521764/0600. - Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, kancelář č. 109. 6. IČ - 00296635 7. DIČ - CZ00296635 8. Dokumenty - Seznamy hlavních dokumentů: - - Územní plán obce.  - - Program rozvoje obce. - - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Rozpočet: - Údaje o rozpočtu obce Fryčovice naleznete na internetových stránkách obce v sekci Rozpočet. 9. Žádosti o informace - Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloakc79ea2d74d3e8320fc5d60b1376abf3d).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyc79ea2d74d3e8320fc5d60b1376abf3d = podatelna + @; addyc79ea2d74d3e8320fc5d60b1376abf3d = addyc79ea2d74d3e8320fc5d60b1376abf3d + frycovice + . + cz; var addy_textc79ea2d74d3e8320fc5d60b1376abf3d = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloakc79ea2d74d3e8320fc5d60b1376abf3d).innerHTML += +addy_textc79ea2d74d3e8320fc5d60b1376abf3d+; , nebo do datové schránky obce: f86behq. 10. Příjem žádosti a dalších podání - Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách. - Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). - Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak4d0391f03f4b6d838fed4918776f1e3c).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy4d0391f03f4b6d838fed4918776f1e3c = podatelna + @; addy4d0391f03f4b6d838fed4918776f1e3c = addy4d0391f03f4b6d838fed4918776f1e3c + frycovice + . + cz; var addy_text4d0391f03f4b6d838fed4918776f1e3c = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloak4d0391f03f4b6d838fed4918776f1e3c).innerHTML += +addy_text4d0391f03f4b6d838fed4918776f1e3c+; , nebo do datové schránky obce: f86behq. 11. Opravné prostředky - Odvolání - Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. - Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odvolání lze podat: - - ústně do protokolu - - písemně: Poštou Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu obecního úřadu E-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloak3e39221650babadfdc6e05ec61b4c177).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy3e39221650babadfdc6e05ec61b4c177 = podatelna + @; addy3e39221650babadfdc6e05ec61b4c177 = addy3e39221650babadfdc6e05ec61b4c177 + frycovice + . + cz; var addy_text3e39221650babadfdc6e05ec61b4c177 = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloak3e39221650babadfdc6e05ec61b4c177).innerHTML += +addy_text3e39221650babadfdc6e05ec61b4c177+; Datovou schránkou ID: f86behq O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. Stížnost - Na postup obce při vyřízení žádosti o informace lze podat stížnost dle § 16a InfZ. - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel - a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, - b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, - c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo - d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat: - - ústně do protokolu - - písemně: Poštou Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu obecního úřadu E-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. document.getElementById(cloake2998e7fc8b566f77237aa1fcf94cfe9).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addye2998e7fc8b566f77237aa1fcf94cfe9 = podatelna + @; addye2998e7fc8b566f77237aa1fcf94cfe9 = addye2998e7fc8b566f77237aa1fcf94cfe9 + frycovice + . + cz; var addy_texte2998e7fc8b566f77237aa1fcf94cfe9 = podatelna + @ + frycovice + . + cz;document.getElementById(cloake2998e7fc8b566f77237aa1fcf94cfe9).innerHTML += +addy_texte2998e7fc8b566f77237aa1fcf94cfe9+; Datovou schránkou ID: f86behq Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne - a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, - b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 12. Formuláře - Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách. 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací - https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ 14. Předpisy - Nejdůležitější používané předpisy - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění - Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění - Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění - Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v účinném znění - Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v účinném znění - Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v účinném znění - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v účinném znění - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění - Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění - Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v účinném znění Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Vydané právní předpisy - Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde. - Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 15. Úhrady za poskytování informací - Sazebník úhrad za poskytování informací Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací - Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata. 16. Licenční smlouvy - Vzory licenčních smluv - Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění. Výhradní licence - Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2020 Výroční zpráva za rok 2019 Výroční zpráva za rok 2018 Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2014

 

Informace o subjektu

1. Oficiální název
Obec Fryčovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce Leo Volným

2. Důvod a způsob založení
Obec Fryčovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu krajský úřad.
Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené krajský úřad.
Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí krajský úřad.

3. Organizační struktura obce
Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce - 15 členů
- Kontrolní výbor - 5 členů
- Finanční výbor - 5 členů

Rada obce – 5 členů
- Komise rozvoje obce
- Komise školská, kulturní, sociální a bytová
- Komise životního prostředí, lesního a vodního hospodářství

Obecní úřad
- uvolnění členové zastupitelstva – starosta a místostarosta
- 4 zaměstnanci zařazení do obecního úřadu

Příspěvkové organizace zřizované obcí
- Mateřská škola
- Základní škola

4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvnu: Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice

Úřední hodiny:

 Pondělí 8.00 - 17.00 
 Úterý zavřeno 
 Středa 8.00 - 17.00
 Čtvrtek zavřeno
 Pátek zavřeno

Telefonní čísla: 558 668 119
Čísla faxu: Obec nemá fax
Adresa internetové stránky: www.frycovice.cz
Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další elektronické adresy: Datová schránka: f86behq

5. Případné platby lze poukázat
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu 95521764/0600.
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách, kancelář č. 109.

6. IČ
00296635

7. DIČ
CZ00296635

8. Dokumenty
Seznamy hlavních dokumentů:
- Územní plán obce
- Program rozvoje obce.
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce.

Rozpočet:
Údaje o rozpočtu obce Fryčovice naleznete na internetových stránkách obce v sekci Rozpočet.

9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4). Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo do datové schránky obce: f86behq.

10. Příjem žádosti a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo do datové schránky obce: f86behq.

11. Opravné prostředky
Odvolání
Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odvolání lze podat:
- ústně do protokolu
- písemně:

  • Poštou
  • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu obecního úřadu
  • E-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Datovou schránkou ID: f86behq

O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost
Na postup obce při vyřízení žádosti o informace lze podat stížnost dle § 16a InfZ.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. Stížnost lze podat:
- ústně do protokolu
- písemně:

  • Poštou
  • Osobně – předáním písemné žádosti na podatelnu obecního úřadu
  • E-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Datovou schránkou ID: f86behq

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře
Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v účinném znění
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v účinném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v účinném znění
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v účinném znění
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v účinném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v účinném znění
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v účinném znění

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Vydané právní předpisy
Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění.

Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Plánované události obce Fryčovice

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obecní rozhlas

rozhlas

 

 

 

 

logo

Přírodní zahrada ZŠ Fryčovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Předmětem projektu je vybudování školní zahrady v přírodním stylu pro zahradu včetně prostorového řešení přírodních prvků a výukových doplňků, pro podporu výuky dětí ve venkovním prostředí v návaznosti na samotnou stavbu školy. V areálu školní zahrady byly provedeny terénní úpravy se založením záhonů, výsadbou dřevin a rostlinného materiálu. Byla vybudována venkovní učebna pro výuku environmentálních věd a přírodní dětská učebna pro výtvarné činnosti. Dalšími částmi, které jsou přínosem pro environmentální výuku žáků, v příjemném prostředí kvetoucích rostlin i přírodních prvků, jsou hmatové obrazce, vrbová chýše, vrbový tunel – vše z přírodních materiálů. Byly pořízeny ptačí budky s pítky, která si žáci sami sestavili, hmyzí hotel, bylinková spirála, lavice okolo stromu a instalovány kompostéry nebo výukové prvky.
Učitelé absolvovali certifikované workshopy. 
Celkové způsobilé výdaje: 453 542 Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 375 073 Kč
Výše příspěvku žadatele: 78 469 Kč
www.mzp.cz | www.sfzp.cz

 

MSK

Moravskoslezský kraj poskytl v roce 2019 obci Fryčovice investiční dotaci z programu na podporu JSDH 2019, dotační titul na pořízení nového dopravního prostředku JSDH. Výše této dotace činí 225 000,00 Kč a byla použita na nákup dopravního prostředku. Celková pořizovací hodnota činí 1 282 152,00 Kč.

 


TOP
×
csendejapl
Klikněte pro přečtení označeného textu!